ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

THE PAST, THE PRESENT AND THE FUTURE OF HELLENISM (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.
  5. 1980
  6. 323-333
    • A historical review and comments on the principal periods of greeks from the pro-hellenic period to nowadays. Thoughts ideas and propositions on the future of hellenism.
    • Ιστορική αναδρομή και σχολιασμός των κυριοτέρων περιόδων του ελληνισμού από τους προέλληνες μέχρι σήμερα. Σκέψεις και προτάσεις για το μέλλον του ελληνισμού.