ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΒΑΣΙΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΨΕΙΣ, ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ)

THE PROBLEM OF HEALTH IN GREECE (BASIC ASCERTAINMENTS, ASPECTS, SUGGESTIONS) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μερίκας, Γεώργιος (1911-1996)
  5. 1980
  6. 206-238
    • An integrated report on the subject of the public health various indexes which measure parameters of hygiene in a national level are described while they are compared to similar indexes of many eyropean countries.
    • Ολοκληρωμένη διαπραγμάτευση του προβλήματος της υγείας σε εθνικό επίπεδο.Περιγράφονται λεπτομερώς διάφοροι δείκτες υγείας που χαρακτηρίζουν το επίπεδο υγείας μιας χώρας και γενική σύγκριση του επιπέδου αυτού ανάμεσα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.