ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

BOOK PRESENTATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπόνης Κων Γ
  5. 1980
  6. 201-205
    • An extended report and presentation of the book entitled "Dir hochsprachliche profane literature der byzantiner" written by the distunguished byzantinologist Herbert Hunger.
    • Εκτεταμένη αναφορά και παρουσίαση του βιβλίου του διακεκριμένου βυζαντινολόγου Herbert Hunger για τίτλο "Die hochsprachliche profane literature der byzantiner".