ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ Κ. ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ

OFFICIAL RECEPTION OF THE NEW ACADEMICIAN MR. PETROS VASILIADIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Milonas George E | Μερίκας, Γεώργιος (1911-1996) | Μυλωνάς Γεώργιος Ε
  5. 1980
  6. 181-186
    • Curriculum vitae and scientific activity of the new academician mr. Petros Vasiliadis.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του νέου ακαδημαϊκού κ. Πέτρου Βασιλειάδη.