Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΙΝΑ

THE TEMPLE OF SINA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τρυπάνης, Κωνσταντίνος (1909-1993)
  5. 1980
  6. 169-180
    • Extending report to the long history of the Holy monastery on the mount Sina since its formdation by the emperor Ioustinianos to nowadays.
    • Λεπτομερής περιγραφή της μακραίωνας ιστορίας της Ιεράς Μονής Σινά από την ίδρυση της από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό μέχρι σήμερα.