Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

THE BYZANTINE IMPACT ON EASTERN EUROPE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Obolenski Dimitri | Obolensky Dimitri
  5. 1980
  6. 149-168
    • On that speech are described the relations, during history, between the byzantine empire and eastern Europe but also the impact of the byzantine civilization on christian people of eastern Europe.
    • Στο λόγο αυτό περιγράφονται οι σχέσεις που υπήρξαν κατά την διάρκεια της ιστορίας, ανάμεσα στη βυζαντινή αυτοκρατορία και στην ανατολική Ευρώπη αλλά και η επίδραση του βυζαντινού πολιτισμού γενικότερα στο χριστιανικό πληθυσμό Αν. Ευρώπης.