Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, Ο ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ, SAVERBRUCH, ΤΟ ΜΕΤΑΛΕΙΟ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΟΥ

SURGERY, FERDINAND SAVERBRUCH, HIS EXCELLENCY AND HIS DECAY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Louros Nik. | Λούρος Ν Κ
  5. 1980
  6. 84-95
    • Detailed report in the life and the work of the brilliant but particular surgeon of the first half of the 20th century, Ferdinand Saverbruch.
    • Λεπτομερής αναφορά στην ζωή και το έργο του ιδιόρυθμου αλλά και μεγαλοφυούς χειρουργού του πρώτου ημίσεος του 20ου αιώνα, Ferdinand Saverbruch.