ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπόνης Κων Γ
  5. 1980
  6. 76-83
    • The book "Gine Samlung von Konzilsakten aus dem Besitze des Kardinals Isidoros von Kiev written by Otto Kresten which represents the aspects about unification of non-unification of the east and west churches during the epoch of Byzantine talling.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο "Gine Samlung von Konzilsakten aus dem Besitze des Kardinals Isidoros von Kiev" του κ. Otto Kresten, το οποίο παρουσιάζει τις ενωτικές και ανθενωτικές απόψεις εκκλησιαστικών ανδρών κατά την εποχή της πτώσεως του Βυζαντίου.