ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΩΝ

ANNOUNCEMENT OF DEATHS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Milonas George E | Μυλωνάς Γεώργιος Ε
  5. 1980
  6. 13-13
    • Short announcement of death of John Trikalinos, Pierre Devambez and Rudolf Pfeiffer.
    • Σύντομη αγγελία θανάτου του Ιωάννου Τρικκαλινού, Pierre Derambez and Rudolf Pfeiffer.