1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Logios J.K. | Κουϊνης Ιωάννης Κ | Ζαφειρόπουλος Θεόδωρος Φ | Λόγιος Ι.Κ.
  5. 1980
  6. 484-491
    • The present paper describes the qualitative and the quantitative analysis one hundrend gallstones on their basics ingredients, these are bilirubinate, calcium bilirubinate, calcium carbonate and cholesterol using in frared spectroscopy. The described method combines the infrared spectroscopy, the Beer-Lawbert law and the base-line technique and offers a relatively simple method of +5% -
    • Η παρούσα εργασία περιγράφει την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση 100 χολολίθων για τα 4 βασικά συστατικά τους, δηλαδή χολεροδρίνη, χολεροδρινικό ασβέστιο, ανθρακικό ασβέστιο και χοληστερίνη, με χρήση της υπέρυθρης φασματοσκοπίας. Η περιγραφόμενη μέθοδος συνδυάζει την υπέρυθρη φασματοσκοπία, τον νόμο Beer-Lawbert και την τεχνική της γραμμής βάσης και προσφέρει ακρίβεια ανάλυσης +- 5%.