ΑΙ ΦΥΣΙΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΔΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΧΗΜΙΚΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΑΙ ΟΠΟΙΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ CO2 CO2+

PHYSICAL PARAMETERS OF THE UPPER ATMOSPHERE OF VENUS, COMPUTED FOR DIFFERENT CHEMICAL COMPOSITIONS OF CO2 CO2+ (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Petropoulos Basil C. | Πετρόπουλος Β | Μακρής Κ Ι | Petropoulos Basil C.
  5. 1980
  6. 312-334
    • In the present paper are calculated the physical parameters of the upper atmosphere of Venus, for different chemical compositions, which contain the interlaced molecule CO2 CO2+. That is possibly formulated in the upper layers of the planet's atmosphere. The physical paramaters that are computed can be use for the study of the upper atmosphere of Venus (50-200Km) and be studied, in the base of those, the formulation of the molecule CO2 CO2+.
    • Στην παρούσα εργασία, υπολογίζονται οι φυσικές παράμετροι της ατμόσφαιρας της Αφροδίτης συναρτήσει του ύψους, για διάφορες χημικές συνθέσεις, που περιέχουν το σύμπλοκο μόριο CO2 CO2+. Το αυτό είναι πιθανόν να σχηματίζεται στα ανώτερα σρώματα της ατμόσφαιρας του πλανήτη. Οι φυσικές παράμετροι οι οποίες υπολογίζονται, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μελέτη της ανώτερης ατμόσφαιρας της Αφροδίτης (50-200km) και να μελετηθεί βάσει αυτών ο σχηματισμός του μορίου CO2 CO2+.