ΑΙΘΕΡΙΚΑΙ, ΠΥΡΙΔΙΝΙΚΑΙ ΚΑΙ ΑΝΙΛΙΝΙΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΤΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΒΡΩΜΟ-ΚΑΙ-ΙΩΔΟ-ΟΞΕΩΝ ΤΟΥ CD(II)

ETHERATE PYRIDINE AND ANILINE COMPOUNDS OF SIMPLE AND MIXED COMPLEX BROMOIODO-ACIDS OF CD (II) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Tsagaris I.M. | Perlepes S. P. | Zaphiropoulos Th. Ph. | Ζαφειρόπουλος Θεόδωρος Φ | Τσαγκάρης Ι. Μ. | Galinos A.Gr | Γαληνός Α.Γρ. | Περλεπές Σ.Π.
  5. 1980
  6. 235-247
    • In the present work, the preparation of six new etherate, pyridine and aniline compounds of simple and mixed complex bromo and iodoacids of Cd(II) is reported. Analytical, conductometric, spectral (infrared and ultraviolet) and data from x-ray powder, spectra were used for the characterization of the complexes. Psendotetra hedral and octahedral structures are proposed for the complexes in the salid state.
    • Παρουσιάζεται η παρασκευή 6 νέων αιθερικών πυριδινικών και ανιλινικών ενώσεων, απλών ή μικτών συμπλόκων βρωμο-και-ιωδο-οξέων του cd (II).