ΧΡΟΝΙΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΤΟΥ ΧΡΩΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ON THE VARIATIONS OF THE CHROMOSPHERIC NETWORK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μακρής Κ Ι | Δάρα Ε Κ
  5. 1980
  6. 187-194
    • We present a study of the variation of the chromospheric network during the 19th solar cycle. We find a change of the relative density of the small emission centers of the k 2,3 solar chromosphere (flocculi) with a maximum near the time of solar activity maximum and a minimum about one year after the solar activity minimum.
    • Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται μελέτη της μεταβολής του χρωμοσφαιρικού δικτύου, κατά την διάρκεια του 19ου ηλιακού κύκλου. Παρατηρείται μεταβολή της σχετικής πυκνότητας, των μικρών κέντρων εκπομπών του Κ2,3 χρωμισφαιρικού (flocculi), με ένα μέγιστο κοντά στο χρόνο της μέγιστης ηλιακής δραστηριότητας και ελάχιστο περίπου ένα χρόνο μετά την ελάχιστη ηλιακή δραστηριότητα.