Ο ΠΑΠΥΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ (ΛΟΝΔΙΝΟ)

THE LONDON PAPYRUS OF THE ANONYMOUS PHYSICIAN (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Λούρος Ν Κ
  5. 1980
  6. 182-186
    • The London papyrus of the anonymous physician was published by G. Kenyon and H. Diels (1892-3). The most important part of it are the fragments of iatrica by the aristotelian menon-amid other information, also the opinions of Hippocrates are reported and follows a criticism of the theorie of the physicians Herophilus, Erasistratus and Asclepiades.
    • Ο πάπυρος του ανώνυμου γιατρού, δημοσιεύθηκε από τους G. Kenyon και H. Diels (1892-3). Το πιο σπουδαίο μέρος είναι τα κομμάτια της ιατρικής από τον αριστοτελικό Μένωνα. Επίσης, αναφέρονται οι απόψεις του Ιπποκράτη, και ακολουθεί ακόμα μια κριτική των θεωριών των φυσικών Ηρόφιλο, Ερασίστρατο και Ασκληπιάδη.