ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΑ - ΓΕΩΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΟΝΙΟΥΧΟΥ ΜΕΤΤΑΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΤΗΣ

THE MINERALOGICAL GEOCHEMICAL FEATURES OF THE ANTIMONY OR DEPOSITS IN CENTRAL MACEDONIA AND THEIR GENESIS PROBLEM (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κελεπερτζής Α Ε | Κελεπερτζή Α.
  5. 1980
  6. 156-167
    • Mineralogical geochemical study of antimon in the central Macedonia.
    • Ορυκτολογική - γεωχημική μελέτη κοιτασμάτων αντιμονίου στην κεντρική Μακεδονία.