Η ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΚΕΨΙΣ

THE THERAPEUTIC ATTITUDE IN RELATION TO TIME OF APPEARANCE AND DEVELOPMENT OF A DISEASE PROCESS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μουλόπουλος Σ
  5. 1980
  6. 148-155
    • It is studied the time element in the appearance and development of a disease in relation to the chronological age of the individual . On a group of 400 cases of a cute myocardial infarction the age distribution was compared to the values of coronary heart disease risk factors. It is suggested that the results of the treatment or prevention procedures can be quantitated in relation to the changes in time of appearance and development of disease events.
    • Μελετάται το στοιχείο του χρόνου στην εμφάνιση και εξέλιξη μιας ασθένειας σε σχέση με τη χρονολογική ηλικία του ατόμου. Σε μια ομάδα 400 περιπτώσεων οξέων καρδιακών έγινε σύγκριση ανάμεσα στις ηλικίες τους παράγοντες των στεφανιαίων παθήσεων. Προτείνεται ότι τα αποτελέσματα της θεραπείας ή των διαδικασιών μπορεί να είναι ποσοτικά σε σχέση αποτροπής με τις αλλαγές στο χρόνο εμφάνισης και εξέλιξης των συμπτωμάτων των ασθενειών.