ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΗΣ ΜΕΣΚΑΛΙΝΗΣ

NEW DERIVATIVES OF MESCALIN (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Machairas P. | Τσατσάς, Γεώργιος (1912-1987) | Μαχαίρας Π.
  5. 1980
  6. 119-141
    • In the present paper there is a description of the synthesis and the pharmacentical study of new derivatives of mescalin. From the up to how given results of pharmacentical screening of products 2926, 3747, 3783 and 3820, we come to the conclusion that they show a muscle spasmolitic action and which at the same time have small appeasing action.
    • Στην παρούσα εργασία περιγράφεται η σύνθεση και η φαρμακολογική μελέτη νέων παραγώγων της μεσκαλίνης. Εκ των μέχρι στιγμής ληφθέντων αποτελεσμάτων του φαρμακολογικού screening των προϊόντων 2926, 3747, 3783 και 3820, εξάγεται το συμπέρασμα ότι δεικνύουν μυοτρόπο σπασμολυτική δράση και τα οποία κατέχουν συγχρόνως μικρή κατευναστική δράση.