ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

A STUDY ABOUT THE CONCELLATION OF THE INEQUILLIBRIUM BETWEEN THE MIND AND MERAL CONSIOWSNESS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Katsaras M | Κατσαράς, Μιχαήλ (1860-1939)
  5. 1935
  6. 81-85
    • Analysis of the moral abligations of the human towards himself his family his profession, his country and the humanity. Methods which can cancell the conflict between atomic mind and the moral feeling that is the moral consiousness.
    • Σκοπός της μελέτης είναι η εξεύρεση των μεθόδων και των μέσων, μέσω των οποίων μπορούμε να πετύχουμε την άρση της αμφισβήτησης ανισορροπίας, που υπάρχει μεταξύ της προϊούσης αναπτύξεως της ατομικής και συνολικής διάνοιας του ανθρώπου και του ηθικού αισθητηρίου, δηλαδή της ηθικής συνειδήσεως. Αναλύονται οι ηθικές υποχρεώσεις του ατόμου προς τον εαυτό του, προς την οικογένειά του, προς το επάγγελμά του, προς την πατρίδα του και τέλος προς την ανθρωπότητα.