ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΚΤΙΒΑΝ

CONSTANTINOS RAKTIVAN (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπαλής Γ
  5. 1935
  6. 76-78
    • Curriculum vitae and scientific activities of the ceased academician K. Raktivan.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του αποβιώσαντος ακαδημαϊκού Κ. Ρακτιβάν.