ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΤΙΝΩΝ ΕΛΑΙΑΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΡΟΣΒΟΛΑΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ

RELATIVE RESISTANCE OF SOME VARIETICS OF OLIVE OILS IN THE ATTACK OF DACUS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Lichnos Nik. D. | Λύχνος Νικ. Δ.
  5. 1935
  6. 462-468
    • Various kinds of olive oil trees, which for unknown reasons present a peculiarity of resistence to the attacks of dacus are examined.
    • Εξετάζονται διάφορες ποικιλίες ελαιοδένδρων τα οποία για άγνωστους λόγους παρουσιάζουν διαφορετική ανθεκτικότητα στις προσβολές του δάκου.