ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΝ GONIN

ABOUT THE SURGERY OF DETACHMENT OF THE RETINA ACCORDING TO THE GONIN METHOD (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Kosmetatos George Ph. | Κοσμετάτος - Φωκάς, Γεώργιος (1876-1973)
  5. 1935
  6. 442-445
    • Communication, where are reported the results of the surgical method of Gouin, according to which a great number of patients are rescued from the detachment of retina. To a total of 21 patients, on whom the surgery was accomplished, 14 were completely cured, the condition of two of them showed improvement and the condition of five of them remained stable.
    • Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα, της μεθόδου του Gonin, με την οποία κατορθώνεται η διάσωση μεγάλου αριθμού πασχόντων από αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς. Σε σύνολο 21 ασθενών, στους οποίους πραγματοποιήθηκε η εγχείρηση, υπήρξαν 14 ιάσεις, 2 βελτιώσεις και 5 στάσιμες καταστάσεις.