ΤΑ ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΤΗΣ ΕΛΟΝΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΧΝΟΤΗΣ ΑΥΤΩΝ ΕΙΣ ΠΤΗΝΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

THE PARASITES OF THE MALARIA OF FOWLS AND THEIR FREQUENCY TO THE FOWLS OF NORTH GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Papadakis Ant. M. | Παπαδάκης Αντ. Μ.
  5. 1935
  6. 432-436
    • The complex issue of the immunity to malaria and the way that various chemical products act when they are applied for the cure of the malaria of man, are studied in detail.
    • Μελετάται το πολύπλοκο ζήτημα της ανοσίας στην ελονοσία και ο τρόπος δράσεως των διαφόρων χημικών παρασκευασμάτων, που τίθενται σε χρήση προς θεραπεία της ελώδους μολύνσεως του ανθρώπου.