Η ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΑΛΜΥΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΥΜΦΩΝ ΤΩΝ ΚΩΝΩΠΙΝΩΝ

THE INFLUENCE OF SALTINESS OF WATER ON THE LARVA OF GNATS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Πανταζής, Γεώργιος (1906-1973)
  5. 1935
  6. 348-356
    • The saltiness of water causes alterations to the biology and morphology of the larvas of gnats. The biological alterations are general, the morphological concern the species which are developed into fresh water so much as into the salty and are manifested as shortening or lengthening of the respiratory gills.
    • Η αλμυρότητα του ύδατος προκαλεί τροποποιήσεις της βιολογίας και μορφολογίας των προνυμφών των κωνωπινών. Οι βιολογικές μεταβολές είναι γενικές, οι μορφολογικές αφορούν τα είδη τα οποία αναπτύσσονται εντός γλυκού ύδατος όσο και εντός αλμυρού και εκδηλώνονται ως βράχυνση ή επιμήκυνση των αναπνευστικών βραγχίων.