ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΩΣ ΝΩΠΩΝ ΣΤΑΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΠΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ CO2 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

EXPERIMENTS FOR THE PRESERVATION OF FRESH GRAPES AND OTHER FRUITS AND VEGETABLES INTO THE ATMOSPHERE OF CO2 AND OTHER INERT GASES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καλογερέας Σωκράτης | Κοτσώνης Σταύρος
  5. 1935
  6. 312-319
    • The presence of CO2 presents the development of most of the harmful micro-organisms in the food. It is aimed the decrease of the loss during the preservantion and dispatch to the markets abroad of the fresh products, by using carbonic acid or other inert gases. According to the study was ascertained that the temporary laying in CO2 and their preservetion under the usual conditions of the free atmosphere can lead to the increase of the time of preservation but also to the improvement of its conditions with restricted losses.
    • Η παρουσία Co2 εμποδίζει την ανάπτυξη των πλείστων επιβλαβών στις τροφές μικροοργανισμών. Επιχειρείται η μείωση της απώλειας κατά την διατήρηση και αποστολή στις εξωτερικές αγορές των νωπών προϊόντων, χρησιμοποιώντας ανθρακικό οξύ ή άλλα αδρανή αέρια. Καταλήγουν στο ότι δια της προσωρινής τοποθετήσεως σε Co2 και κατόπιν εξακολουθήσεως της διατηρήσεως υπό τους συνήθεις όρους της ελεύθερης ατμόσφαιρας, μπορεί ν' αυξηθεί και ο χρόνος της διατηρήσεως αλλά και να βελτιωθούν οι όροι αυτής με περιορισμένες απώλειες.