ΠΟΤΕ ΠΡΟΗΧΘΗΣΑΝ ΑΙ ΑΘΗΝΑΙ ΕΙΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΝ (ΛΥΣΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ)

WHEN ATHENS PROMOTED IN METROPOLIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κονιδάρης Γερασ.Ι.
  5. 1935
  6. 285-292
    • A study to various sowries and references converge to the conclusion that the episcope of Athens was promoted directly to Metropolis at the end of Z' century, or the beginnine of H' century.
    • Η μελέτη διαφόρων πηγών και αναφορών οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η επισκοπή Αθηνών προήχθη κατ' ευθείαν σε Μητρόπολη κατά τα τέλη του Ζ΄αιώνα ή τις αρχές του Η΄αιώνα.