ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΘΗΚΟΥ ΤΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΟΥ ΔΡΑΣΕΩΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΟΥ ΣΤΡΕΠΤΟΤΡΙΧΟΣ

EXPERIMENTAL RESEARCHES ON THE APE OF THE PATHOGENIC ACTION OF ANAEROBIC STREPTOTHRIX (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πετζετάκης Μ Δ | Petzetakis Michael
  5. 1935
  6. 282-285
    • In the communication are reported the results of experiments made upon the blood of ape, for the existence of streptothrix developed only in anaerobic cultured. It was observed that the fungus, which was isolated, was pathogenic for the ape. This pathogenic action made its appearance through a septicemia condition and with a reaction of the lymphatic system.
    • Στην ανακοίνωση παρουσιάζονται τα αποτελέσματα πειραμάτων επί του αίματος του πιθήκου, για την ύπαρξη στρεπτότριχος αναπτυσσόμενης μόνο σε αναερόβιες καλλιέργειες. Παρατηρήθηκε ότι ο μύκητας, ο οποίος απομονώθηκε, υπήρξε παθογόνος για τον πίθηκο. Η παθογόνος αυτή δράση παρουσιάστηκε δια σηψαιμικής καταστάσεως και με αντίδραση του λεμφικού συστήματος.