ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΦΥΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΑΣΣΗΤΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

SEAWEEDS IN PAGASITIC GULF (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Διαννελίδης, Θεμιστοκλής (1909-2000)
  5. 1935
  6. 249-254
    • The present communication regards the flora of the Pagasitic Gulf. For the study took place two investigations on the spot during two intervals, from the 25th of April till the 10th of May of 1932 and from the 20th of August till the 10th of September of 1932. Various kinds of plants were collected, totally 219 most of them belonged to the cross sectioned and many of them were new for the greek flora. Three seaweeds are reported too.
    • Η ανακοίνωση αυτή αφορά την χλωρίδα του Παγασσητικού κόλπου. Για την μελέτη αυτή έλαβαν χώρα δύο επιτόπιες έρευνες κατά 2 χρονικά διαστήματα από 25 Απριλίου μέχρι 10 Μαϊου 1932 και από 20 Αυγούστου μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 1932. Συλλέχθησαν διάφορα είδη φυκών, 219 σε αριθμό, τα περισσότερα εκ των οποίων ανήκουν στα διατομώδη και πολλά από τα οποία είναι νέα για την ελληνική χλωρίδα. Αναφέρονται επίσης 3 θαλάσσια φανερόγονα.