ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΩΝ ΑΝΕΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΝΗΣ

THE LABELLING OF ALKALOIDS WITHOUT EVIDENCE OF COLLATION DETERMINATION OF QUININE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Θώμης Γ.Ν.
  5. 1935
  6. 231-235
    • The scientist , with the present study, proceeds to new series of experiments based on theoretical vies, which concern the influence of water on the electrolytic condition of the labelled liquid. It is proved that the gradual transition of the tone of pointer is on the one hand due to the regulators formed by hydrolysis and on the other hand to the presence of alcoohol. It is suggested the labelling of alkaloids in chloroformic solution with alcooholic hydrochloric acid in the presence of blue bromiophinol, for the emetine and quinine. The application of this method of blue thymole for novocaine, emetine, strychnine, atropine and red nentral for the semi-molecule of sparteine, is described also.
    • Στην παρούσα μελέτη προβαίνουν σε μια νέα σειρά πειραμάτων βασιζομένων σε θεωρητικές απόψεις, που αφορούν την επίδραση του ύδατος επί της ηλεκτρολυτικής καταστάσεως του τιτλοποιημένου υγρού. Αποδεικνύεται ότι η βαθμιαία μετάπτωση της χροιάς του δείκτου, οφείλεται αφ' ενός στους εξ υδρολύσεως σχηματιζόμενους ρυθμιστές, αφ΄ετέρου στην παρουσία οινοπνεύματος. Προτείνεται η τιτλοποίηση των αλκαλοειδών σε χλωροφορμικό διάλυμα με οινοπνευματικό υδροχλώριο παρουσία κυανής βρωμιοφαινόλης για την εμετίνη και την κινήνη και περιγράφεται η εφαρμογή της μεθόδου κυανής θυμόλης για την νοβοκαϊνη, εμετίνη, στρυχνίνη, ατροπίνη και ερυθρού ουδετέρου για το ημιφόριο σπαρτεϊνης.