ΚΛΙΝΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΑΣΘΈΝΕΙΑΣ

CLINICAL RESEARCHES FOR THE THERAPEUTICS OF PSYCHOPATHIC CONDITION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Katsaras M | Κατσαράς, Μιχαήλ (1860-1939)
  5. 1935
  6. 180-190
    • The study ie referred to the sickliness of the psychopathic condition or obsession, whci is included by the disorder of sensation and volition and it is manifested with four clinic forms. When the dominating idea is revealed with an idea or with a fear them we have the type which is known as "obsessions" or "ideas obsessions" and the type of "phobiac obsessions" or "conscions fears". Moreover, when it concern an idea that enjoins to the ego movements or actions or the opposite, against his will, then we deal with the type of "conscions impulse" and the "conscions inhibitive phenomenon". Finally, five clinic characters are described, whatever form the obsession impersonates and the scientist proceeds to therapeutics indications.
    • Στην παρούσα μελέτη γίνεται λόγος για την νοσηρότητα της ψυχασθένειας ή ιδεοληψίας, η οποία προκαλείται από την διαταραχή της συγκινητικότητας και της βουλήσεως και εκδηλώνεται με 4 κλινικές μορφές. Όταν η δεσπόζουσα ιδέα εκδηλώνεται με μια ιδέα ή με ένα φόβο έχουμε τον τύπο των λεγομένων "ιδεοληψιών ή ιδεακών ιδεοληψιών" και τον τύπο των "φοβικών ιδεοληψιών" ή "φόβων ενσυνειδήτων". Όταν πρόκειται για ιδέα που επιτάσσει στο εγώ κινήσεις ή πράξεις ή το αντίθετο, παρά την βούλησή του, έχουμε τον τύπο της "ενσυνείδητης παρόρμησης" και το "ενσυνείδητο ανασταλτικό φαινόμενο". Περιγράφονται οι 5 κλινικά χαρακτήρες, όποια μορφή και αν υποδύεται η ιδεοληψία και προβαίνουν σε θεραπευτικές ενδείξεις.