ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΛΥΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥ ΑΥΤΩΝ

ABOUT THE MOBILE POLYHEDRICS AND THEIR STATIC ANALOGOUS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Roussopoulos A. | Ρουσσόπουλος Α.
  5. 1935
  6. 157-164
    • With the present announcement it is proved that the infinitesimal destortion of the polyheclric can be depicted in a single and reversible through the intensive state of one imaginary reticulation , which is called parallel to the polyhedric. The application of the "static analogous" simplifies the destortion of the polyhedric and furthermore, in order one closed polyhedric to be mobile the syggramic reticulation must be stafically indefinite.
    • Με την παρούσα ανακοίνωση αποδεικνύεται ότι η απειροστική παραμόρφωση του πολυέδρου μπορεί να απεικονισθεί μονοτίμως και αντιστρεπτικώς μέσω της εντατικής καταστάσεως ενός ιδεατού δικτυώματος , το οποίο καλείται "συγγραμικό" στο πολύεδρο. Η εφαρμογή του "στατικού αναλόγου" απλοποιεί την παραμόρφωση του πολυέδρου και επίσης προκειμένου να είναι κινητό ένα κλειστό πολύεδρο, πρέπει το συγγραμικό δικτύωμα να είναι στατικώς αόριστο.