ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣ-ΟΥΣΑ

ABOUT THE IMPERFECT TENSE ENDING IN OIC (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Papadopoulos A.A. | Papadopoulos A.A. | Παπαδόπουλος Α.Α.
  5. 1935
  6. 154-157
    • The time and the analogic generation of the imperfect tense ending in oic has been studied while it has been pointed out that the new rulgar language starts before chist (b.c.)
    • Στη μελέτη αυτή ερευνάται ο χρόνος και ο τρόπος της αναλογικής γενέσεως του παρατατικού σε -ούσα και αποδεικνύεται ότι η νέα δημοτική αρχίζει από τους π.χ. αιώνες και ότι αν σήμερα γράφουμε "επολεμούσα" αντί "επολέμουν" γράφουμε αρχαία ελληνικά.