ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΕΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΣΤΑΦΥΛΟΣΑΚΧΑΡΟΥ

EXPERIMENTAL RESEARCHES FOR THE MECHANISM OF HYPOGLYCEMIA AFTER INJECTIONS OF GLUCOSE IN GREAT DOSES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Sotiriadou Elli | Σωτηριάδου Έλλη | Sotiriadou Elli
  5. 1935
  6. 136-139
    • After a series of experiments on animals it was proved that the hypoglycemia, which is the aftermath of intravenous injection of glucose in great doses, it is removed by the hormone of the hind lobe of the hypophysis. On the basis of the aforementioned is rendered possible that one of the main factors, which countribute to the reducement of diabetes in blood is the excessive secretion of insulin.
    • Στην παρούσα εργασία αποδεικνύεται,κατόπιν πειραμάτων σε ζώα, ότι η υπογλυκαιμία η οποία επέρχεται μετά από ενδοφλέβια ένεση σταφυλοσακχάρου σε μεγάλες δόσεις, αίρεται υπό της ορμόνης του οπισθίου λοβού της υποφύσεως και καθίσταται πιθανόν ότι ένας εκ των κύριων παραγόντων, που συμβάλλουν στην ελάττωση του σακχάρου του αίματος, είναι η υπερέκκριση ινσουλίνης.