Ο ΚΑΙΝΟΦΑΝΗΣ (NOVA) ΑΣΤΗΡ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

THE NOVA STAR OF HERCULES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πλακίδης Στ
  5. 1935
  6. 110-112
    • In the study are presented the results that arose from observations made with naked eye upon the new star of Hercules. The star presents the look of fixed star, of golden-yellow colour, without overcast sheath.
    • Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των παρατηρήσεων, δια γυμνού οφθαλμού, του νέου αστέρα του Ηρακλέους. Ο αστέρας παρουσιάζει όψη απλανούς, χρυσοκίτρινου χρώματος, χωρίς νεφελώδες περίβλημα.