1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παναγιωτάτου, Αγγελική Γ. (1878-1954)
  5. 1935
  6. 81-89
    • The study concerns the influence of bacteriophage on the cultivations of the dysenteric bacterium shiga. The phenomenon of the joining of bacteriums with the bacteriophage is cited. Following a series of experiments it was proved that the co-existence of both of them can effect radical variations on the features of the prime cultivation, variations on the phenomenon of joining, biochemical reactions and pathogeny.
    • Η παρούσα μελέτη αφορά την επίδραση του βακτηριοφάγου επί των καλλιεργειών δυσεντερικού βακτηριδίου shiga. Εκτίθεται το φαινόμενο της συγκολλήσεως των βακτηριδίων με τον βακτηριδιοφάγο. Κατόπιν πειραμάτων αποδεικνύεται ότι η συμβίωση των δύο μπορεί να επιφέρει ριζικές μεταβολές των χαρακτήρων της αρχικής καλλιέργειας, μεταβολές του φαινομένου της συγκολλήσεως, των βιοχημικών αντιδράσεων και της παθογένειας.