ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΒΑΚΤΗΡΙΟΦΑΓΟΥ ΕΠΙ ΤΙΝΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ SHIGA ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (ΑΙΓΥΠΤΟΥ)

THE INFLUENCE OF THE BACTERIOPHAGE ON SOME CULTIVATIONS OF SHIGA BACTERIUMS AT ALEXANDRIA (EGYPT) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παναγιωτάτου, Αγγελική Γ. (1878-1954)
  5. 1935
  6. 81-89
    • The study concerns the influence of bacteriophage on the cultivations of the dysenteric bacterium shiga. The phenomenon of the joining of bacteriums with the bacteriophage is cited. Following a series of experiments it was proved that the co-existence of both of them can effect radical variations on the features of the prime cultivation, variations on the phenomenon of joining, biochemical reactions and pathogeny.
    • Η παρούσα μελέτη αφορά την επίδραση του βακτηριοφάγου επί των καλλιεργειών δυσεντερικού βακτηριδίου shiga. Εκτίθεται το φαινόμενο της συγκολλήσεως των βακτηριδίων με τον βακτηριδιοφάγο. Κατόπιν πειραμάτων αποδεικνύεται ότι η συμβίωση των δύο μπορεί να επιφέρει ριζικές μεταβολές των χαρακτήρων της αρχικής καλλιέργειας, μεταβολές του φαινομένου της συγκολλήσεως, των βιοχημικών αντιδράσεων και της παθογένειας.