ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΛΥΚΟΦΩΤΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

PHOTOELECTRICAL RESEARCHES ON THE VARIATION OF THE INTESITY OF THE TWILIGHT IN CONNECTION WITH THE DEPTH OF SUN, IN ATHENS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πλακίδης Στ
  5. 1935
  6. 64-70
    • In the present study takes place a succession of photometrical measurements, whose aim is the determination of the intensity of twilight and its variation as well, in connection with the depth of the sun in Athens. These measurements are consisted in a series of comparisons of the intesity of lighting of a small area round the zenith towards the brightness of some fixed (star) which is considered as a term of comparison.
    • Στο παρόν άρθρο, γίνονται φωτομετρικές μετρήσεις σκοπός των οποίων είναι ο προσδιορισμός της εντάσεως του λυκόφωτος και της μεταβολής αυτής, συναρτήσει του βάθους του ηλίου στην Αθήνα. Οι μετρήσεις αυτές συνίσταται στη σειρά συγκρίσεων της εντάσεως του φωτισμού μικρής περιοχής γύρω από το ζενίθ προς τη λαμπρότητα ορισμένου απλανούς, που λαμβάνεται ως όρος συγκρίσεως.