Η "ΒΑΣΙΛΙΚΗ" ΤΩΝ ΚΕΓΡΕΩΝ

THE BASILICA OF KECHREON (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ορλάνδος Αναστάσιος Κ
  5. 1935
  6. 55-57
    • The formation of the diagram of the "basilica" of Kechreon is aimed in the present article. This study confronted special problems because the relics are under the sea of Saronicos. Only some parts of it are found above the surface and the rest of them were explored with underwater surveying. This momument attracts the interest not only by historical point of view but by archaeological also.
    • Στο παρόν άρθρο επιχειρείται κατάρτιση του διαγράμματος της "βασιλικής' των Κεγχρεών. Η μελέτη αυτή αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα λόγω του ότι τα λείψανα βρίσκονται κάτω από τη θάλασσα του Σαρωνικού. Λίγα μόνο τμήματα βρίσκονται πάνω απ' την επιφάνεια και έτσι τα υπόλοιπα μέρη εξευρευνήθηκαν με υποβρύχια καταμέτρηση. Το μνημείο αυτό προκαλεί το ενδιαφέον τόσο από ιστορικής όσο και από αρχαιολογικής απόψεως.