ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΕΛΕΙΑΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΥΝΟΣ

ABOUT THE COMPLETE TERMINATION OF THE ARTERIAL CIRCULATION OF THE LIVER OF THE DOG (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Λιβιεράτος Σ Γ | Βαλλιάνος Μ Σ | Δερβέναγας Α Γ
  5. 1935
  6. 16-18
    • The present study describes the operation of the complete termination of the arterial circulation of the liver of dog, after the total exception of the arrow of the liverish arteria until its suspension with the gastric and duodenal. With this method the dog's life is not exposed to an additional danger, for all there is no longer arterial circulation in the liver of the animal.
    • Η μελέτη αυτή περιγράφει την εγχείρηση της τέλειας διακοπής της αρτηριακής κυκλοφορίας του ήπατος του κυνός, κατόπιν ολικής εξαίρεσης του τόξου της ηπατικής αρτηρίας μέχρι των αναστομώσεων αυτού με την γαστρική και δωδεκακτολική. Με την μέθοδο αυτή η ζωή του κυνός δεν τίθεται σε επιπλέον κίνδυνο, παρόλο που δεν υπάρχει πλέον αρτηριακή κυκλοφορία στο ήπαρ του ζώου.