ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 1935

YEAR BOOK OF THE ACADEMY OF ATHENS 1935 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γραφείο Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών | Academy's office of publications
  5. 1935
  6. 1-8
    • Year book of the Academy of Athens for the year 1935.
    • Επετηρίδα της Ακαδημίας Αθηνών για το έτος 1935.