ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ 10ΟΥ ΤΟΜΟΥ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 1935

TABLE OF CONTENTS OF THE VOLUME 10 YEAR 1935 OF THE PROCEEDINGS OF THE ACADEMY OF ATHENS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γραφείο Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών | Academy's office of publications
  5. 1935
  6. γ-δ
    • Detailed of contents of the volume number 10 of the proceedings of the Academy of Athens. Speedies, reports, presentations of books, announcements of deaths of academicians, foreign fellows and corresponding members, prizes, commendations, douations, elections of new members, etc. are included also.
    • Αναλυτικά περιεχόμενα του τόμου 10 των πρακτικών της Ακαδημίας Αθηνών. περιέχονται λόγοι, εκθέσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, αναγγελίες θανάτων ακαδημαϊκών, ξένων εταίρων και αντεπιστελλόντων μελών, βραβεία, έπαινοι,δωρεές, εκλογές νέων μελών κλπ.