ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΜΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ

TYPICAL FEATURES OF THE ZENITH AND DECLINE OF THE BYZANTINE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Διομήδης, Αλέξανδρος Ν. (1875-1950) | Diomidis Alexander N.
  5. 1947
  6. 8ι-8λε
    • A speech in which the most important points of the adventurous byzantine political life are exposed. The reasons for the various tossing about of the Byzantine during it's long history until it's final fall are being analyzed.
    • Ομιλία στην οποία εκτίθενται τα σημαντικότερα σημεία της περιπετειώδους βυζαντινής πολιτικής ζωής. Αναλύονται τα αίτια των διαφόρων κλυδωνισμών του Βυζαντίου κατά την μακραίωνα ιστορία του μέχρι της τελικής πτώσεως του.