ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΗΓΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΑΧΡΩΜΑΤΟΨΙΑΣ

CONCERNING THE BIOLOGICAL EXPLANATION OF RELATIVE COLOUR-BLINDNESS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Kosmetatos George Ph. | Κοσμετάτος - Φωκάς, Γεώργιος (1876-1973)
  5. 1947
  6. 274-282
    • The biological explanation of colour-blindness is announced that is based on the anatomy and physiology of the retina. Also, heredetary plays a significant part.
    • Ανακοινώνεται βιολογική εξήγηση της αχρωματοψίας, που βασίζεται στην ανατομική και την φυσιολογία του αμφιβληστροειδή χιτώνα. Επίσης, σημαντικό ρόλο παίζουν τα δεδομένα της κληρονομικότητας.