ΕΝ ΝΕΟΝ ΕΙΔΟΣ ΞΙΦΙΟΥ, XIPHIAS THERMAICUS N. SP.

A NEW TYPE OF SWORDFISH, XIPHIAS THERMAICUS N.S.P. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σερμπέτης Χ. | Serbetis Ch.
  5. 1947
  6. 269-273
    • A new type of swordfish is presented, the only representative of the xiphias species, the xiphias gladius lin. It is large and it consists of a particular fishing system.
    • Παρουσιάζεται ένα νέο είδος ξιφία, ο μοναδικός αντιπρόσωπος του γένους Xiphias, το Xiphias gladius Lin,. Είναι μεγάλων διαστάσεων και αποτελεί αντικείμενο ιδιαιτέρου συστήματος αλιείας.