ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΙΣ ΓΟΝΙΔΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ ΔΙ' ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΦΩΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ DROSOPHILA MELANOGASTER

EXPERIMENTAL PRODUCTION OF MUTATED GENOTYPICS BY ULTRAVIOLET RAYS IN THE DROSOPHILA MELANOGASTER (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κανέλλης Α
  5. 1947
  6. 255-260
    • The influences of relatively big wave length rays are being studied such as ultraviolet and bright rays and the experimental challenge of mutated genotypic by ultraviolet light in Drosophila Melanogaster are being examined.
    • Μελετώνται οι επιδράσεις σχετικά μεγάλου μήκους κύματος ακτίνων όπως οι υπεριώδεις και οι φωτεινές και εξετάζεται η πειραματική πρόκληση γονιδιακών μεταλλάξεων δι' υπεριώδους φωτός, στην Drosophila melanogaster.