1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πολίτης, Ιωάννης Χ. (1886-1968) | Πολίτης Ιωάννης
  5. 1947
  6. 224-227
    • Many plants are being studied in order to examine the spreading of chlorogonic acid. It was discovered that over 1,000 vegetables contain a subtance that reveal the reactions of chlorogonic acid. The experimental method that is applied is presented.
    • Μελετώνται πολλά φυτά, προκειμένου να εξεταστεί η διάδοση του χλωρογονικού οξέος, βρέθηκε δε ότι άνω των χιλίων φυτικών ειδών ενέχουν ουσία που δεικνύει τις αντιδράσεις του χλωροξονικού οξέος. Παρουσιάζεται η πειραματική μέθοδος που χρησιμοποιείται.