ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΛΩΡΟΓΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ ΕΝ ΤΩ ΦΥΤΙΚΩ ΒΑΣΙΛΕΙΩ

CONCERNING THE SPREADING OF CHLOROGONIC ACID IN THE VEGETABLE KINGDOM (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πολίτης, Ιωάννης Χ. (1886-1968) | Πολίτης Ιωάννης
  5. 1947
  6. 224-227
    • Many plants are being studied in order to examine the spreading of chlorogonic acid. It was discovered that over 1,000 vegetables contain a subtance that reveal the reactions of chlorogonic acid. The experimental method that is applied is presented.
    • Μελετώνται πολλά φυτά, προκειμένου να εξεταστεί η διάδοση του χλωρογονικού οξέος, βρέθηκε δε ότι άνω των χιλίων φυτικών ειδών ενέχουν ουσία που δεικνύει τις αντιδράσεις του χλωροξονικού οξέος. Παρουσιάζεται η πειραματική μέθοδος που χρησιμοποιείται.