ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΑΧΡΩΜΑΤΟΨΙΑΣ (ΔΑΛΤΩΝΙΣΜΟΥ) ΠΑΡ' ΗΜΙΝ

CONCERNING THE RELATED COLOUR-BLINDNESS (DALTONISM) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Kosmetatos George Ph. | Κοσμετάτος - Φωκάς, Γεώργιος (1876-1973)
  5. 1947
  6. 191-197
    • 11.189 young people healthy from a physical and ophtalmological point of view are being examined in order to study the related colour-blind ness. The results from the study are presented. It is concluded that it must be forbidding for people that suffer from daltonism to enter into medical, pharmacentical, chemical and military schools.
    • Γίνεται εξέταση σε 11.189 νεαρά άτομα, υγιή από σωματικής και οφθαλμολογικής απόψεως, για να μελετηθεί η συγγενής αχρωματοψία. Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας. Συμπεραίνεται ότι θα πρέπει να απαγορέυεται η εγγραφή στις ιατρικές, φαρμακευτικές, χημικές και στρατιωτικές σχολές ατόμων που πάσχουν από δαλτωνισμό.