ΕΙΔΙΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

SPECIAL BOOK PRESENTATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ioakimoglou George | Κουγέας, Σωκράτης (1876-1966) | Ιωακείμογλου, Γεώργιος (1887-1979) | Λυκούδης Στυλιανός Εμμ. | Likoudis St.
  5. 1947
  6. 186-191
    • M. Th. Varouni's book "Modern Inorganic chemistry" which deals with atoms and molecules and the division of elements is presented. Also, m. Kalogeropoulo's book "Canary" is presented which studies these following states: Admiral, fighter, politician and civilian. Finally, m. N. Makris's book "Byzantine-Post-Byzantine" is exposed which contains biographies of famous byzantinologists, essays with folklore themes as well as themes of geography, law etc....
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο του κ. Θ. Βαρούνη "Σύγχρονος ανόργανος χημεία", το οποίο πραγματεύεται περί των ατόμων και μορίων και της διαιρέσεως των στοιχείων. Επίσης παρουσιάζεται το βιβλίο του κ. Δ. Καλογερόπουλου "Ο Κανάρης", το οποίο μελετά τη μέγιστη αυτή μορφή του ναυάρχου, αγωνιστή, πολιτικού και ιδιώτη. Τέλος, κατατίθεται το βιβλίο του κ. Ν. Μαρή "Βυζαντινά-Μεταβυζαντινά", το οποίο περιέχει βιογραφίες γνωστών βυζαντινολόγων, πραγματείες, λαογραφίας, γεωγραφίας, δικαίου κ.α.