ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

BOOK PRESENTATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κουγέας, Σωκράτης (1876-1966)
  5. 1947
  6. 146-149
    • M. D. Kokkinou's work writing "The two wars 1940-1941" and m. M. Volonaki's "Worldwide history" are presented. The first one describes the political diplomatic and military facts that preceded the greek-italian and greek-german wars. The second book exposes the history of the Meddle age and the value of that period for the greek nation.
    • Παρουσιάζεται το σύγγραμμα του κ. Δ. Κοκκίνου "Οι δύο πόλεμοι 1940-1941 και του κ. Μ. Βολονάκη "Παγκόσμιος ιστορία". Το πρώτο περιγράφει τα προηγηθέντα του ελληνοϊταλικού και του ελληνογερμανικού πολέμου πολιτικά, διπλωματικά και στρατιωτικά γεγονότα. Το δεύτερο έργο εκθέτει την ιστορία των μέσων χρόνων και την αξία της περιόδου αυτής για το ελληνικό έθνος.