ΠΡΩΤΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

THE FIRST COUNTS ON THE COEFFICIENT OF TERRITORIAL ABSORPTION OF ELECTROMAGNETIC WAVES IN GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αναστασιάδης Μιχαήλ Α
  5. 1938
  6. 769-775
    • The determination of the coefficient of territorial absorption of two areas in the country, one mountainous and one flat-leveled is being attempted. Values are given of those coefficients.
    • Επιχειρείται ο καθορισμός του συντελεστού εδαφικής απορροφήσεως δύο αναπεπταμένων περιοχών της χώρας, μιας ορεινής και μίας πεδινής. Δίδονται τιμές συντελεστών αυτών.