ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ

CONCERNING THE NUTRITION OF GREEK VILLAGERS AND LAND WORKERS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Χρηστομάνος Αναστάσιος Α.
  5. 1938
  6. 767-769
    • Many observations are made in order to reach an outcome about the nutrition of the greek farmer. The observations were made on 11 people in north Evia during the summer of 1938. It is concluded that the farmer's diet is poor but this is not due to financial reasons but to poor information on nutritional values.
    • Γίνονται επιτόπιες παρατηρήσεις προκειμένου να βγεί ένα συμπέρασμα για την διατροφή του έλληνα αγρότη. Οι παρατηρήσεις έγιναν σε 11 άτομα στη βόρεια Εύβοια, το καλοκαίρι του 1938. Προκύπτει ότι η δίαιτα των αγροτών είναι ελλιπής αλλά αυτό δεν οφείλεται σε οικονομικούς λόγους, αλλά σε ελλιπή ενημέρωση επί της θρεπτικότητος των τροφών.