ΕΠΙ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΑΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ

CONCERNING A NEW COUNTING METHOD OF DIELECTRIC CONSTANTS OF LIQUIDS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αναστασιάδης Μιχαήλ Α | Μάνεσης Διονύσιος | Manesis Dionisios
  5. 1938
  6. 746-750
    • The expansion of the application of a new method that determines the dielectric susceptibility of loquids so that the dielectric constants can be counted easily is attempted.
    • Επιχειρείται η επέκταση της εφαρμογής μιας νέας μεθόδου που προσδιορίζει την διηλεκτρική επιδεκτικότητα των υγρών ώστε να γίνει δυνατόν να υπολογισθεί ευχέρως η διηλεκτρική σταθερά τους.